Palvelualoitteesta

Olin tänään Helsingin kaupunginhallituksen kuultavana palvelualoitteesta ja erityisesti sen pilotoinnista nuorisoasiainkeskuksessa. Kuten vastauksesta välittyy, asia on – kuten lähes kaikki – kaikkea muuta kuin totaalisen hyvä tai huono. Uudet toimintakonseptit on yksi nuorisoasiainkeskuksen toiminnan strategisista painopisteistä.

Alla kootusti esitettyjä näkemyksiä:

Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat hyvän hallinnon lähtökohta
Nykyinen toimintamme on hyvää. Henkilökuntamme on pätevää ja he ovat meillä oikeista syistä töissä. Työssämme ei ole hävettävää tai piiloteltavaa. Juuri siksi toimintamuotojen, tavoitteiden ja kustannusten tulee olla kuntalaisten ja kumppaneiden näkyvissä ja ymmärrettävissä. Nuorisoasiainkeskuksella on oltava niin vahva itsetunto, että se kykenee keskustelemaan kriittisesti toimintatavoistaan. 

Nuorisotoimen vahvistettava kansalaisyhteiskuntaa ja elinkeinotoimintaa
Kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisen rinnalla näemme velvollisuutenamme vahvistaa nuoriin liittyvän kansalais- ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä sekä tukea nuorten yrittäjyyskasvatusta. On selvää, että kunnan oma toiminta muokkaa muun toiminnan edellytyksiä. Kokonaisen ekosysteeminen vahvistamiseen palvelualoite on harkitsemisen arvoinen väline. Kun tarkastellaan nuorisotyön kumppanuusverkostoa, toimijoita on tällä hetkellä liian vähän, joka heikentää kunnan neuvotteluedellytyksiä palvelun ostajana.

Nuorisotyön muodoissa jatkuvaa muutosta
Nuorisoasiainkeskus ei toimi tyhjiössä, vaan sen palveluiden käyttöön ja suuntaan vaikuttavat kolmannen sektorin toimijat, yritykset, yhteiskuntapolitiikka ja etenkin nuorten mielihalut. Nuorisotyö eroaa monista kunnan toimialoista siinä, että toimintamuodot määritetään kuntakohtaisesti. Nykyiset toimintamuodot ovat yhdistelmä strategisia päätöksiä, historiaa ja reaktioita nuorisokulttuuriin. Helsinki on käyttänyt toimintamuotojen vapautta viime vuosina kehittämällä mm. kulttuurista nuorisotyötä, pelitoimintaa, graffitikulttuuria, skeittausta sekä toiminnan demokratiaa.

Kumppanuuksia on toteutettu nyt erityisesti nuorisotalotoiminnassa
Kumppanuudet eivät ole nuorisoasiainkeskukselle uusi asia. Nuorisoasiainkeskus ostaa jo nyt kymmenen nuorisotalon ohjauspalvelut järjestöiltä. Vuoden 2013 aikana selkiytetään avustus- ja palveluostotoiminnan eroa. 

Vuonna 2012 nuorisolautakunnalle valmisteltiin kahden nuorisotalon kilpailutus. Nuorisolautakunta hylkäsi esityksen kokouksessaan lokakuussa 2012. Jos palvelualoite toteutetaan, tulee nuorisotoimessa uudelleen tarkasteltavaksi, mitkä toiminnat voidaan avata palvelualoitteelle. Palvelualoitteita on nuorisotyön luonteen vuoksi arvioitava suhteessa työn tavoitteisiin, ei yksinkertaisena kustannusvertailuna nykyisten toimintatapojen rajoissa. Nykyisen tiedon perusteella on kuitenkin epäselvää, miten palvelualoitteiden arviointi tällaisessa tilanteessa toimisi. Joka tapauksessa lautakunnalla tulisi olla tässä keskeinen rooli.

Kumppanuus- ja kilpailutusstrategia lautakuntaan 2013
Oman työn, kumppanuustyön ja kilpailutusten suurin riski on selkeän suunnan puuttuminen ja reaktiivisuus. Juuri tästä syystä nuorisoasiainkeskus valmistelee vuoden 2013 aikana nuorisolautakunnan hyväksyttäväksi kumppanuus- ja kilpailutusstrategian, johon otamme mukaan , nuorisolautakunta sekä nykyiset ja mahdolliset palveluntarjoajat. 

Strategian pohjaksi tullaan nuorisotoimessa vuoden 2013 aikana tarkentamaan kuvausta nuorten hyvinvoinnin ekosysteemistä. Tähän työhön otetaan mukaan nykyiset ja mahdolliset kumppanit sekä nuoret. Prosessissa määritellään kunnan tehtävä ja vastuu nuorisotoimen näkökulmasta suhteessa alueelliseen kehitykseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, nuorten yhteiskunnallisen toiminnan vahvistamiseen ja nuorten vapaa-aikaan. Tämän määrittelyn pohjalta on mahdollista arvioida nykyistä paremmin, mitkä palvelut nuorisotoimen tulee jatkossakin tuottaa itse ja miten nuorisotoimi toimii oman sektorinsa kehityksen veturina. Nämä linjaukset viedään lautakunnan päätettäväksi. Lisäksi prosessissa otetaan huomioon toimintojen ulkoistamista koskevat kaupungin pelisäännöt.

Nyt kun edellä kuvattu määrittelytyö on kesken, edellytykset vastata palvelualoitteisiin ovat heikohkot. Palvelualoitetta voidaan joka tapauksessa tarkastella osana kokonaista kumppanuus- ja kilpailutusstrategiaa.

Nuorisoasiainkeskus on muutosvirasto
Nuorisoasiainkeskus on sekä omasta halustaan että olosuhteiden tuloksena vuonna 2013 muutosvirasto. Helsingistä löytyy tuskin toista virastoa, jossa on vuoden sisällä vaihtunut apulaiskaupunginjohtaja, virastopäällikkö, molempien toiminnallisten osastojen osastopäälliköt sekä koko lautakunta.

Lisäksi tulemme jo toteuttamaan vuonna 2013 seuraavia muutoshankkeita:

  1. Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän laajentaminen
  2. vetovastuu Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkostosta eli nuorten palveluiden yhteensovittamisesta
  3. Hyvä vapaa-aika -tutkimushanke vapaa-ajan vaikuttavuudesta yläasteikäisiin
  4. demokratiapilotti: osallistava budjetointi kahdessa nuorisotyöyksikössä
  5. järjestöjen kanssa toteutetut, varhaisnuorisotoimintaan suuntautuvat kokeilut
    alueellisilla nuorisotaloilla (esim. maahanmuuttajajärjestöt)